ภาคกลาง


1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงาน: ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) ชั้น 12 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์: 0-2470-9920 ถึง 1  อีเมล: talent@kmutt.ac.th
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวขวัญเรือน จันทวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 083-7415843
อีเมล khuanruan.jan@kmutt.ac.th
2.นางสาวอัญนาฏ รัตนสถิตกุล เบอร์โทรศัพท์ 097-0314559
อีเมล aunyanat.rat@kmutt.ac.th2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง: 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 561-564 อีเมล icochulaunisearch@gmail.com
เว็บไซต์ www.ico.unisearch.chula.ac.th
ผู้ประสานงาน
1. นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 08-9678-5167
อีเมล sjuthams@gmail.com3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงาน: ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก Talent Mobility มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง: งานบริการวิชาการ สำนักงานบริการวิชาการ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา  50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์: 0-2942-8812 ต่อ 410, 0-2579-0113ต่อ 2050-2051  อีเมล: –
เว็บไซต์ https://kuservice.ku.ac.th/
ผู้ประสานงาน
1.นางสาววราภรณ์ ภายศรี เบอร์โทรศัพท์ 098-502-3787
อีเมล psdwpps@ku.ac.th
2.นางสาวสุวิดา พรหมมา เบอร์โทรศัพท์ 091-889-9521      
อีเมล sp.suwida@gmail.com4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หน่วยงาน: ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ตั้ง: 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 1512, 1513        อีเมล: talent@stri.kmutnb.ac.th
เว็บไซต์ http://talent.kmutnb.ac.th/
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวโศภิษฐ์ แจ่มถาวร เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1513
อีเมล sophit.j@stri.kmutnb.ac.th
2.นางสาวสุมนกาญจน์  พฤกษพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1513
อีเมล sumonkan.p@stri.kmutnb.ac.th5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่ตั้ง: เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: –           อีเมล: –
ผู้ประสานงาน
1.ดร.กฤษณ์ สงวนพวก เบอร์โทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 1177
อีเมลล์ :  –6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ตั้ง: 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง6) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์:–                                               อีเมล:
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวสุภาพร เมืองโสภา เบอร์โทรศัพท์ 091-720-2730
อีเมล tmrmutt@gmail.com
2.นายปวีณ ผุยรอด เบอร์โทรศัพท์ 089-964-6711
อีเมล Praween.PPuyrod@gmail.com7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ตั้ง:เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 035-709101 ถึง 103                                อีเมล:
ผู้ประสานงาน
1. ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์  ศรีสำเริง เบอร์โทรศัพท์ 092-289-1951
อีเมล b.sresomroeng@gmail.com
2. นางสาวธนภร พรพชรบำรุง เบอร์โทรศัพท์:
อีเมล thanaporn.bpp@gmail.com8.มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน: หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit (TMSU) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ตั้ง:สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innotech) ชั้น 2 สานักงานอธิการบดี 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-849-6056 ต่อ 57 อีเมล: talent@mahidol.edu
ผู้ประสานงาน
1. นายทรงชัย อาตมียนันท์ เบอร์โทรศัพท์ 02-8496057
อีเมล talent@mahidol.edu9.มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ตั้ง: เลขที่ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0-3425-5808      อีเมล: talentmobility.su@gmail.com
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน เบอร์โทรศัพท์ 0-3425-5808
อีเมล talentmobility.su@gmail.com10.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง
หน่วยงาน: สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (K-RIS)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์: –                                              อีเมล:
เว็บไซต์ http://kris.kmitl.ac.th/index.php
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวจินตนา ผ่องประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ 086-825-5420
อีเมล katik_2517@hotmail.com

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *