เครือข่ายและหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ

สวทน. ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมบุคลการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปกฺบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ด้วยการทำความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีขอบเขตการดำเนินและบทบาทของศูนย์อำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
1.ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและ สวทน. เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
2.สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจและปรับปรุงกฎระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติงานในองค์กรภายนอกโดยมีคณะกรรมการในการกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม
3.ดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์อำนวยความสะดวก เพื่อดำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมโดยมีที่ตั้ง บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ที่เอื้อต่อบุคลากรในที่สนใจในการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลาการด้าน วทน. ในมหาวิทยลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอชน พร้อมทั้ง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร วทน. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้สำเร็จลุล่วง
5.สำรวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการของภาคเอกชน และบุคลการ วทน. ภายในต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวและทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศส่วนกลาง
6.ประสานงานและให้ข้อมูลสนับสนุนกับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยในเครือข่ายในภูมิภาคที่ศูนย์อำนวยความสะดวกนั้นรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยเครือข่ายและหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ Talent Mobility


รายชื่อและข้อมูลติดต่อมหาวิทยาลัยในเครือข่าย

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้