เครือข่ายและหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ

สวทน. ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมบุคลการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปกฺบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ด้วยการทำความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีขอบเขตการดำเนินและบทบาทของศูนย์อำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
1.ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและ สวทน. เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
2.สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจและปรับปรุงกฎระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติงานในองค์กรภายนอกโดยมีคณะกรรมการในการกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม
3.ดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์อำนวยความสะดวก เพื่อดำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมโดยมีที่ตั้ง บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ที่เอื้อต่อบุคลากรในที่สนใจในการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลาการด้าน วทน. ในมหาวิทยลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอชน พร้อมทั้ง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร วทน. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้สำเร็จลุล่วง
5.สำรวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการของภาคเอกชน และบุคลการ วทน. ภายในต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวและทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศส่วนกลาง
6.ประสานงานและให้ข้อมูลสนับสนุนกับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยในเครือข่ายในภูมิภาคที่ศูนย์อำนวยความสะดวกนั้นรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยเครือข่ายและหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ Talent Mobility

ภาคกลาง


1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงาน: ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) ชั้น 12 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์: 0-2470-9920 ถึง 1  อีเมล: talent@kmutt.ac.th
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวขวัญเรือน จันทวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 083-7415843
อีเมล khuanruan.jan@kmutt.ac.th
2.นางสาวอัญนาฏ รัตนสถิตกุล เบอร์โทรศัพท์ 097-0314559
อีเมล aunyanat.rat@kmutt.ac.th


2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง: 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 561-564 อีเมล icochulaunisearch@gmail.com
เว็บไซต์ www.ico.unisearch.chula.ac.th
ผู้ประสานงาน
1. นางสาวกิติยา จุมปา เบอร์โทรศัพท์ 02-218 2880 ต่อ 564
อีเมล kitiya.j@chula.ac.th
2. นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 08-9678-5167
อีเมล sjuthams@gmail.com

ภาคเหนือ


1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.1 หน่วยงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
ที่ตั้ง: 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
053-942088-91 ต่อ 308 อีเมล: tm.cmu@step.cmu.ac.th
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวนงเยาว์ ขัดต๊ะ เบอร์โทรศัพท์ 089-8539099
อีเมล nongyao@step.cmu.ac.th
2. นางสาวชนินาถ ศรีเพ็ญ เบอร์โทรศัพท์ 083-5542577
อีเมล chaninart@step.cmu.ac.th

1.2 หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT)
ที่ตั้ง: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-920299-91 ต่อ 404 อีเมล: tm.north@workgroup.in.th
ผู้ประสานงาน
1.นายปิยณัฐ กันตี เบอร์โทรศัพท์ 061-3535641
อีเมล piyanat89@gmail.com


2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่ตั้ง: 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053-921444 กด 52 ต่อ 4014  อีเมล: tmrmutl@gmail.com
ผู้ประสานงาน
1.ผศ.ดร. อุเทน คำน่าน เบอร์โทรศัพท์: 081-8827283
อีเมล: uthen@rmutl.ac.th / ajuthenkamnarn@gmail.com
2.น.ส.จุฑาทิพย์ สุวรรณ์ เบอร์โทรศัพท์: 081-3864479
อีเมล: anniejaje@gmail.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน: สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ตั้ง: ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043-202-697 อีเมล: tm.ch.northeast@gmail.com
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวพรชวรัตน์  ฐานมั่น เบอร์โทรศัพท์ 089-7127126
อีเมลponchawarat.t@gmail.com


2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หน่วยงาน: สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ที่ตั้ง: 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 1991, 1912  
อีเมล: Talentmobilityrmuti@gmail.com
ผู้ประสานงาน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  ยอดเพ็ชร เบอร์โทรศัพท์: 081-2512020 
อีเมล: suthad@rmuti.ac.th
2.นางสาววรรณนิตา นะวะนิน เบอร์โทรศัพท์: 099-4600101
อีเมล: officialtinnaw@gmail.com
3.นายคณิต จานนอก เบอร์โทรศัพท์: 081-9552524
อีเมล:kanitchannok@hotmail.com

ภาคใต้


1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ตั้ง: ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-289-323 อีเมล: tm.ch.southern@gmail.com
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 074-289323
อีเมล tm.ch.southern@gmail.com
2.นายศราวุฒิ คงขวัญ เบอร์โทรศัพท์ 074-289323 
อีเมลtm.ch.southern@gmail.com


2.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่ตั้ง: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์: 075-673574  อีเมล: tmwusp@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
1.นายกัมปนาท ธานีรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 0869440989
อีเมล kampanart.berm@gmail.com