กลไกลขับเคลื่อนนโยบาย

สวทน. ได้ดำเนินการบูรณาการโครงการ Talent Mobility ร่วมกับกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเอกชนในประเทศไทย (CRDC) เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัย รวมถึงลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเอกชน โดยผ่านการจัดทำกลไกและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ Talent Mobility โดยแสดงรายละเอียดของกลไกและกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้


กลไกลขับเคลื่อนนโยบาย

รายงานรวบรวมผลการดำเนินโครงการ Talent Mobility ภาคเหนือ Northern Talent Mobility Performance ระหว่าง ตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2563

ที่มาและความสำคัญ โครงการ Talent Mobility ภายใต้การสนับ

Posted in policylab | Leave a comment

กลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (CRDC)

กลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั

Posted in policylab | Tagged | Leave a comment

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการ

Posted in policylab | Tagged | Leave a comment

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สำนัก

Posted in policylab | Tagged | Leave a comment

กลไกการสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดการจับคู่เชื่อมโยง

กลไกการสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดการจับคู่เชื่อมโยง

Posted in policylab | Tagged | Leave a comment

ระบบการเชื่อมโยงนักวิจัยเพื่อสนับสนุนการลงทุน (BOI)

ระบบการเชื่อมโยงนักวิจัยเพื่อสนับสนุนการลงทุน (BOI) จาก

Posted in policylab | Tagged | Leave a comment

กลไกการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน

กลไกการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสาม

Posted in policylab | Tagged | Leave a comment

กลไกส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร (R&D Talent Development Program for Food Industry)

กลไกส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยใน

Posted in policylab | Tagged | Leave a comment

แนวทางการพัฒนาความร่วมมือดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมตามสาขายุทธศาสตร์ภูมิภาคความร่วมมือโครงการ Talent Mobility (Focused Clusters of Talent Mobility)

แนวทางการพัฒนาความร่วมมือดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข

Posted in policylab | Tagged | Leave a comment

กลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (CRDC)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและน

Posted in policylab | Tagged | Leave a comment