E book งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility

จากความสำเร็จในการจัดงานนิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching lab with design business” โดยความร่วมมือของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC ที่ผ่านมา

และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 5 หมวดได้แก่ บรรจุภัณฑ์ วัสดุ สิ่งทอ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และ Internet/Big data จึงมีการจัดทำ E-book เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งผู้ประกอบการ นักออกแบบ และสาธารณชน

สามารถ Download E-book “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching lab with design business” ได้ที่ E-book Talent Mobility TCDC

talent-mobility-eBook TCDC-1-1-001