English  english

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Posted on July 16, 2018, 5:25 a.m.

CU Logo.jpg

หน่วยงาน: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง: 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2218-2880 ต่อ 561-564

อีเมล: icochulaunisearch@gmail.com

เว็บไซต์: www.ico.unisearch.chula.ac.th

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวกิติยา จุมปา

เบอร์โทรศัพท์ 02-218 2880 ต่อ 564

อีเมล kitiya.j@chula.ac.th

2.นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ 08-9678-5167

อีเมล sjuthams@gmail.com

Comments

No comments for this post yet.

Categories