รายการสถาบันในเครือข่ายของโครงการ

CRDC Logo.jpg

หน่วยงาน: ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเอกชนในประเทศไทย

ที่ตั้ง: ชั้น 9 อาคาร TGGS (อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์: 02-150-9560

อีเมล: crdc.solution@gmail.com

ผู้ประสานงาน

1.ดร.กรุณา ตู้จินดา

อีเมล: karuna.t.mesd@tggs-bangkok.org

FTI Logo.png

หน่วยงาน: สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ตั้ง สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-3451236

อีเมล: rdi.fti@gmail.com

ผู้ประสานงาน

1.ดร.นฤกมล ภู่ขาว

อีเมล naruekamolp@gmail.com

2.นางสาวศุภกาญจน์ พรหมราช

อีเมล suppakan784@gmail.com

WU Logo2.png

หน่วยงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ตั้ง: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรม 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 075-673574

อีเมล: tmwusp@hotmail.com

PSU Logo.gif

หน่วยงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ตั้ง: ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์: 074-289-323

อีเมล: tm.ch.southern@gmail.com

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ

อีเมล tm.ch.southern@gmail.com

2.นายศราวุฒิ คงขวัญ

อีเมล tm.ch.southern@gmail.com

RMUTI LOGO2.jpg

หน่วยงาน: สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ที่ตั้ง: 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 1991, 1912

อีเมล: Talentmobilityrmuti@gmail.com

ผู้ประสานงาน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร

อีเมล: suthad@rmuti.ac.th

2.นางสาววรรณนิตา นะวะนิน

อีเมล: officialtinnaw@gmail.com

3.นายคณิต จานนอก

อีเมล: kanitchannok@hotmail.com

KKU Logo2.png

หน่วยงาน: สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ตั้ง: ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 043-202-697

อีเมล: tm.ch.northeast@gmail.com

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวพรชวรัตน์ ฐานมั่น

อีเมล ponchawarat.t@gmail.com

2.นางสาวดุษฎีรัตน์ ชุมชาตรี

อีเมล duzzbee@gmail.com

NU Logo2.jpg

หน่วยงาน: ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ตั้ง: อาคารมหาธรรมราชา B ชั้น 1 เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 055-968-718

อีเมล: sciencepark@nu.ac.th

facebook: www.scipark.nu.ac.th

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวธิราลักษณ์ จันทร์ดี

อีเมล tjtiraluck@gmail.com

URU Logo2.png

หน่วยงาน: ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง: ชั้น 3 อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์: 055-416601 ต่อ 1918

อีเมล: piyakran_ao@hotmail.com

ผู้ประสานงาน

1.ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา

อีเมล Tony_1182912@hotmail.com

2.นางสาวปิยกานต์ ฟักสด

อีเมล piyakran_ao@hotmail.com

UP-logo2.png

หน่วยงาน: สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1283 หรือ 093-1373612

อีเมล: upscipark@outlook.com

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวนุชฎา สุทธิ์เตนันท์

อีเมล: nuchada.sut@gmail.com

2.นางสาวจารุณี มโหฬาร

อีเมล: charunee825@gmail.com

RMUTL Logo2.png

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่ตั้ง: 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์: 053-921444 กด 52 ต่อ 4014

อีเมล: tmrmutl@gmail.com

ผู้ประสานงาน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน คำน่าน

อีเมล: uthen@rmutl.ac.th / ajuthenkamnarn@gmail.com

2.น.ส.จุฑาทิพย์ สุวรรณ์

อีเมล: anniejaje@gmail.com

3.น.ส.พิชญา ศรีพรหมมา

อีเมล: ptchy.s@gmail.com

KMITL Logo2.png

หน่วยงาน: สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (K-RIS)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กทม. 10520

โทรศัพท์: 086-825-5420

อีเมล: -

เว็บไซต์: http://kris.kmitl.ac.th/index.php

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวจินตนา ผ่องประเสริฐ

อีเมล katik_2517@hotmail.com

2.นางสาวอมรรัตน์ สมเจตน์เลิศเจริญ

อีเมล bass_kmitl@yahoo.com

CMU Logo2.png

หน่วยงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ที่ตั้ง: 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 053-942088-91 ต่อ 308

อีเมล: tm.cmu@step.cmu.ac.th

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวนงเยาว์ ขัดต๊ะ

อีเมล nongyao@step.cmu.ac.th

2.นางสาวชนินาถ ศรีเพ็ญ

อีเมล chaninart@step.cmu.ac.th

หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT)

ที่ตั้ง: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 053-920299-91 ต่อ 404

อีเมล: tm.north@workgroup.in.th

ผู้ประสานงาน

1.นายปิยณัฐ กันตี

อีเมล piyanat89@gmail.com

SU logo2.png

หน่วยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ตั้ง: เลขที่ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์: 0-3425-5808

อีเมล: talentmobility.su@gmail.com

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน เบอร์โทรศัพท์ 0-3425-5808

อีเมล talentmobility.su@gmail.com

MU Logo2.png

หน่วยงาน: หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit (TMSU) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง: สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innotech) ชั้น 2 สานักงานอธิการบดี 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 02-849-6056 ต่อ 57

อีเมล: talent@mahidol.edu

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวจิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล

อีเมล jirarat.pat@mahidol.ac.th

2.นางสาวนางสาวอธิฌา สร้อยนาค

อีเมล athicha.soinak@gmail.com

RMUTSB Logo.png

หน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง: เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์: 035-709101 ถึง 103

อีเมล: -

ผู้ประสานงาน

  1. ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ ศรีสำเริง เบอร์โทรศัพท์ 092-289-1951

อีเมล b.sresomroeng@gmail.com

  1. นางสาวปิยะมาศ นวลเคน เบอร์โทรศัพท์ 081-935-8816

อีเมล piyamass_n@hotmail.com

Webp.net-resizeimage.jpg

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่ตั้ง: 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง6) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์:-

อีเมล: -

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวสุพนิต จึงแย้มปิ่น

อีเมล ja_janeam@hotmail.com

2.นางสาวสุภาพร เมืองโสภา

อีเมล tmrmutt@gmail.com

RMUTK Logo.png

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่ตั้ง: เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: -

เว็บไซต์:

อีเมล: -

ผู้ประสานงาน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น

อีเมลล์ : james2517@gmail.com

2.อาจารย์สุรัตน์ บุญพึ่ง

อีเมลล์ : surat.b@rmutk.ac.th com

3.นางสาวชิวาภรณ์ ลาพรหมมา

อีเมลล์ : nam_06_17@hotmail.com

Webp.net-resizeimage.png

หน่วยงาน: ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ตั้ง: 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 1512, 1513

อีเมล: talent@stri.kmutnb.ac.th

เว็บไซต์ http://talent.kmutnb.ac.th/

ผู้ประสานงาน

1.นางจิตติมา สุวรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1512

อีเมล jittima.s@stri.kmutnb.ac.th

2.นางสาวโศภิษฐ์ แจ่มถาวร เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1513

อีเมล sophit.j@stri.kmutnb.ac.th

3.นางสาวสุมนกาญจน์ พฤกษพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1513

อีเมล sumonkan.p@stri.kmutnb.ac.th

Webp.net-resizeimage.png

หน่วยงาน: ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก Talent Mobility มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ตั้ง: งานบริการวิชาการ สำนักงานบริการวิชาการ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา

50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์: 0-2942-8812 ต่อ 410, 0-2579-0113 ต่อ 2050-2051

อีเมล: -

เว็บไซต์ https://kuservice.ku.ac.th/

ผู้ประสานงาน

1.นางสาววราภรณ์ ภายศรี

อีเมล psdwpps@ku.ac.th

2.นางสาวสุวิดา พรหมมา

อีเมล sp.suwida@gmail.com

CU Logo.jpg

หน่วยงาน: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง: 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2218-2880 ต่อ 561-564

อีเมล: icochulaunisearch@gmail.com

เว็บไซต์: www.ico.unisearch.chula.ac.th

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวกิติยา จุมปา

เบอร์โทรศัพท์ 02-218 2880 ต่อ 564

อีเมล kitiya.j@chula.ac.th

2.นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ 08-9678-5167

อีเมล sjuthams@gmail.com

KMUTT Logo.png

หน่วยงาน: ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) ชั้น 12 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: 0-2470-9920 ถึง 1

อีเมล: talent@kmutt.ac.th

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวขวัญเรือน จันทวงษ์

อีเมล khuanruan.jan@kmutt.ac.th

2.นางสาวอัญนาฏ รัตนสถิตกุล

อีเมล aunyanat.rat@kmutt.ac.th