English  english

กลไกการขยายผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในรูปแบบการบูรณาการโครงการ Talent Mobility (TM) ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมไทยและอุตสาหกรรมเป้าหมาย

Posted on July 16, 2018, 10:07 a.m.

แนวทางการพัฒนาและปรับตัวของประเทศไทยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) คือการพัฒนาประเทศให้มีรูปแบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน ซึ่งการลงทุนด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้นับเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อน จากที่มาดังกล่าวทำให้สถานประกอบการในประเทศไทยบางส่วนเริ่มมีการปรับตัวเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ใช้ความรู้เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีนวัตกรรมและเอกลักษณ์เป็นของตนเองอันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการได้ ซึ่งในปัจจุบันสถานประกอบการสามารถรับการช่วยเหลือและสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐได้

การสนับสนุนของภาครัฐในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบของโครงการที่หลากหลาย อาทิโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility: TM) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: ITAP) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นที่รู้จักและมีการขอรับการสนับสนุนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่คล้ายคลึงกันคือเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น และมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่างนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษากับผู้ประกอบการในภาคเอกชน โดยโครงการ TM เป็นโครงการที่มีการสนับสนุนค่าชดเชยไปที่ต้นสังกัดของบุคลากรวิจัยรวมถึงค่าตอบแทนนักศึกษาหรือผู้ช่วยวิจัย ในขณะที่โครงการ ITAP มีการสนับสนุนในด้านการลงทุนการวิจัยและบุคลากรวิจัยให้กับภาคเอกชน ดังนั้นหากทั้ง ๒ โครงการมีการทำงานร่วมกันจะส่งผลให้สถานประกอบการในภาคเอกชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถลดความซ้ำซ้อนและสร้างความชัดเจนในการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นสนับสนุนสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการใน Super Cluster และ คลัสเตอร์เป้าหมาย ได้แก่ นวัตกรรมอาหาร (Super Cluster) ดิจิทัล (Super Cluster) และเกษตรแปรรูป (Cluster) นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนางานที่อยู่ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อนำไปสู่การจัดทำบัญชีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการพัฒนาระบบการจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้มแข็งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศต่อไป

TM-ITAP.jpg

แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโครงการ TM และ ITAP

วัตถุประสงค์

  • สนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
  • ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้น

งบประมาณสนับสนุน

itap_budgeting.PNG

เงื่อนไขการเข้ารับการสนับสนุนโครงการ

  • ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา* และมุ่งเน้นพัฒนางานที่อยู่ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อนำไปสู่การจัดทำบัญชีนวัตกรรม
  • เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการใน Super Cluster และ คลัสเตอร์เป้าหมาย ได้แก่ นวัตกรรมอาหาร (Super Cluster) ดิจิทัล (Super Cluster) เกษตรแปรรูป (Cluster)
  • บุคลากร วทน. เข้าไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน – 2 ปี
  • บุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของ ภาครัฐ

*การวิจัยและพัฒนาเป็นกิจกรรมหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 เรื่องกิจกรรมของสถานประกอบการที่รองรับการ ปฏิบัติงานของบุคลากร วทน. จะต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมใน 4 รูปแบบ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาทางเทคนิคและวิศวกรรม การทดสอบและระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Comments

No comments for this post yet.