English  english

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้วยงานวิจัย ควบคู่กับการออกแบบโดย Talent Mobility (TCDC)

Posted on July 16, 2018, 9:47 a.m.

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกความเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักออกแบบโดย สวทน. และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้ร่วมจัดทำ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้านการวิจัยควบคู่กับการออกแบบ” ซึ่งมีการนำร่องรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ ผู้ประกอบการ และนักออกแบบเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเกิดกิจกรรมวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ร่วมถึงประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจากการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต

กิจกรรมในโครงการนำร่องมีดังนี้

1.นิทรรศการงานวิจัยกึ่งสำเร็จรูปเป็นการนำเสนอข้อมูลผลงานวิจัย จำนวน 50 ผลงานมานำเสนอในนิทรรศการและทำการปรับรูปแบบให้เข้าใจง่าย ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นประโยชน์ของงานวิจัย อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป ด้วยกลไลการจับคู่เชื่อมโยงที่ดำเนินการโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

1.jpg

2.กิจกรรมเสวนาเพื่อการจับคู่เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านต่างๆและเกิดการแลกเปลี่ยนความต้องการระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการและนักออกแบบ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต่อไป

2.jpg

3.jpg

3.กิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้คำปรึกษารายบริษัทเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถปรึกษานักวิจัยในประเด็นเชิงลึก โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าและรับคำปรึกษาตามวันและเวลาที่กำหนด

1.jpg

2.jpg

4.กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเมื่อผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักวิจัย ได้มีความชัดเจนในการร่วมกันพัฒนาโครงการแล้ว กิจกรรมเยี่ยมโรงงานจะเป็นการเข้าศึกษาปัญหาในสถานที่จริง เพื่อเปิดมุมมองอื่นๆที่เกี่ยวข้องและหาข้อมูลประกอบการพัฒนาโครงการต่อไป

2.jpg

5.jpg

5.กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบเป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาต้นแบบร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัยและนักออกแบบ ที่สถานประกอบการ โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ สำรวจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะเป็นออกเป็น 6 ครั้ง โดยมีลำดับตามแนวคิดดังนี้

  • At First Sight
  • Brainstorm & Research
  • ทำความเข้าใจวัสดุและทำการทดลอง
  • Sketch & Prototype
  • นำเสนอแนวทางการออกแบบขั้นสุดท้าย
  • นำเสนอผลงานสำเร็จ

6.jpg

7.jpg

4.jpg

ผลจากการดำเนินกิจกรรม

  1. จำนวนผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ (ระยะเวลา 3 เดือน) 6,000 ราย
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อการจับคู่ 124 ราย
  3. กิจกรรมการให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ 39 โครงการ
  4. กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบและ 5 โครงการ พัฒนาข้อเสนอโครงการ

Comments

No comments for this post yet.