English  english

ศูนย์อำนวยความสะดวก วทน. (STI Facilitation Center)

Posted on July 16, 2018, 9:52 a.m.

ด้วยการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนประเทศด้วยรูปแบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน วทน. ของประเทศจึงกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การกระจายองค์ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ด้วยเหตุนี้ สวทน. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก วทน. (STI Facilitation Center) และพัฒนากลไกการอำนวยความสะดวกเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งนำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร องค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการสนับสนุนด้าน วทน. และการเชื่อมโยงของภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน นอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวจะถูกนำร่องและถูกศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาให้กลายหน่วยงานบริหารจัดการองค์ความรู้ต้นแบบ ที่จะสามารถนำไปสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศน์นวัตกรรมในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้

STIFC_01.png

ศูนย์อำนวยความสะดวก วทน. (STI Facilitation Center) ได้เริ่มดำเนินการนำร่องตั้งแต่ในปี 2557 โดยมี 6 หน้าที่หลักคือ

 1. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจฐานเทคโนโลยี ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Knowledge Exchange for SME) เช่น การจัดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
 2. อำนวยความสะดวกด้านกำลังคนและบุคลากร วทน. (HRD Services) ประกอบด้วย บริการดังนี้ 2.1) จัดตั้งและดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility (Talent Mobility Clearing House) และมีระบบการดำเนินการและบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการอย่างเป็นรูปธรรม 2.2) บริการจับคู่ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work integrated Learning: WiL) 2.3) บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร วทน. เฉพาะสาขาวิชาชีพ (Professional Training) 2.4) บริการเชื่อมโยงไปยังบุคลากรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อทำโครงการวิจัยร่วมในโจทย์ที่มาจากภาคเอกชน (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
 3. ประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทกับหน่วยงาน วทน. (U-I-G Linkage Services) เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย สถาบันเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการ ห้องทดสอบ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์วิจัยฯ เฉพาะด้านของบริษัท เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การขอรับรองมาตรฐาน การพัฒนา Packaging ฯลฯ จนถึงการพัฒนาธุรกิจและการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับบริษัท และบริษัทกับผู้ผลิตสินค้า
 4. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสาะหาเทคโนโลยี (Technology Transfer and Technology Acquisition) 4.1) รับโจทย์บริษัทด้านการเสาะหาเทคโนโลยีและประสานงานกับหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Office: TTO) ที่มีเทคโนโลยีตามความต้องการของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ และช่วยดำเนินการกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.2) ให้บริการเข้าถึงข้อมูลและฐานข้อมูล ผลงานวิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ และทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.3) สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (iTAP) กับบริษัท
 5. บริการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและมาตรการสนับสนุนทางการเงิน และการขออนุญาตนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ (Incentive One - Stop Service) โดยมีบริการ เช่น การยื่นขอทุนสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานให้ทุนของรัฐ การยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนากับกรมสรรพากร การยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีและภาษีเครื่องจักรกับ BOI การยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน การยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operation Headquarters : ROH) และคนต่างด้าวที่เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน ROH การอำนวยความสะดวกการยื่นขอใบอนุญาตทำงานและ Visa สำหรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับบริษัท
 6. บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและอำนวยความสะดวกด้านการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP Management Service) 6.1) ให้คำแนะนำแก่เอกชน ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม การละเมิด ฯลฯ 6.2) ช่วยให้คำแนะนำและร่างคำขอจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Application)

ในระยะแรกศูนย์อำนวยความสะดวก วทน. ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้าน วทน. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยอื่นในพื้นที่ภาคกลางเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน อาทิ

 • การจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility กว่า 200 คน และอาจารย์ที่เกษียณอายุซึ่งพร้อมจะเข้ามาปฏิบัติงานสอนทดแทนที่ออกไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนจำนวน 15 คน
 • การจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดจากศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการ และใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านเชื้อรา ห้องปฏิบัติการ Remediation กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุพอลิเมอร์ และห้องปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้างโลหะวิทยา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • การจัดทำข้อมูลในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยอาจารย์นักวิจัยจำนวน 31 คนและห้องปฏิบัติการ (Laboratory) จำนวน 15 ห้องปฏิบัติการ

ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของภาครัฐและเอกชน อาทิ

 • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพองค์กรด้านการเพิ่มผลผลิต (CWPM)
 • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
 • หลักสูตรระบบบริหารงานโครงการ (Project Management)

และยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Knowledge Sharing เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป อาทิ

 • สัมมนาหัวข้อนวัตกรรมจิ๋วแต่แจ๋วเปลี่ยนพลังงานความร้อนเหลือทิ้งเป็นพลังงานด้วยเทอร์โมอิเล็คตริค โดย ผศ.ดร.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธ์ ร่วมกับ ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์
 • สัมมนาหัวข้อ Big DATA for Business โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

6.jpg

นอกจากนี้ หนึ่งในหน้าที่หลักของศูนย์อำนวยความสะดวก วทน. ที่สำคัญคือทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคกลาง โดยในปี 2557 – 2559 ได้ดำเนินการในหลายด้านเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับเอกชน อาทิ

 • ดำเนินการสำรวจความต้องการอาจารย์นักวิจัยจากสถานประกอบการกว่า 130 บริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมให้เกิดการจับคู่ (Matching) ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยจำนวน 40 คู่
 • ดำเนินการนำร่องโครงการ Talent Mobility ไปแล้วกว่า 20 โครงการ สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้าน วทน. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยอื่น ร่วมถึงสถาบันวิจัยของภาครัฐกว่า 60 คน
 • ดำเนินการหารือกับหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการ การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินการร่วมกันของเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นต้น
 • การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดงาน Talent Mobility Day การจัด Road Show การจัดนิทรรศการ

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคกลาง ภายใต้ศูนย์อำนวยความสะดวก วทน. ยังดำเนินกิจกรรมในระยะแรกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกที่ดำเนินการนำร่องกลไกการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนในพื้นที่ภาคกลาง และดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการกำกับกลุ่มโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ภาคกลางปัจจุบันศูนย์อำนวยความสะดวก วทน. (STI Facilitation Center) ตั้งอยู่ที่อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Comments

No comments for this post yet.