English  english

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Posted on Nov. 13, 2018, 11:17 a.m.

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Roboitcs and Automation Experts Catalog

Robotics01.jpg

Download

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยการเคลื่อนย้ายอาจารย์และนักวิจัยซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปร่วมดำเนินงานด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกับภาคเอกชน พร้อมกันกับการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันยังเป็นนิสิตนักศึกษา ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) และส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Iinkages) อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โครงการ Talent Mobility ได้มีการสร้างระบบ Clearing House ขึ้นมาอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงบุคลากรของภาครัฐให้ไปช่วยภาคเอกชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน สวทน. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า 21 แห่ง และมีหน่วยงานร่วมดำเนินการอีกกว่า 7 แห่ง จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีบุคลากรวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐที่เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น 1,237 คน ไปยังสถานประกอบการ จำนวน 376 แห่ง แบ่งเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัย 1,114 คน (นักวิจัย 543 คน นักศึกษาปริญญาเอก 74 คน นักศึกษาปริญญาโท 136 คน นักศึกษาปริญญาตรี 361 คน) บุคลากรจากหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123 คน โดยเป็นกิจกรรมการวิจัยและพัฒนามากถึงร้อยละ 61 ของโครงการทั้งหมด และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าความต้องการทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา (Technology Acquisition) ของภาคเอกชนในกลุ่ม 5 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) และกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) ด้วยเหตุนี้ โครงการ Talent Mobility จึงมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่มีทักษะและความพร้อม รวมถึงมีประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility และผู้ที่เคยทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงการวิจัยพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้

Robotics02.jpg

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทั้งสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยจำนวน 106 คน สามารถจำแนกได้ดังนี้

1.ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามความเชี่ยวชาญจำนวน 106 คน แบ่งเป็น 7 ความเชี่ยวชาญ ดังนี้

 • กลุ่มความเชี่ยวชาญด้าน Machine Vision/Computer Vision/Image Processing/Computer Graphic/Digital Image Processing/Virtual Reality
 • กลุ่มความเชี่ยวชาญด้าน Electronics/Embeded System/Internet of Things/Sensor/RFID/Micro Controller
 • กลุ่มความเชี่ยวชาญด้าน Multi Robot/Human Computer Interface/Haptic Interface/Teleoperation/Human Robot Interaction
 • กลุ่มความเชี่ยวชาญด้าน Recognition/Artificial Intelligence/Machine Learning/Neural Network
 • กลุ่มความเชี่ยวชาญด้าน Sinal Processing/Control/Drive/PLC/CNC/SCADA/Hard Disk Drive
 • กลุ่มความเชี่ยวชาญด้าน Localization/Navigation/Mobile Robot/Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
 • กลุ่มความเชี่ยวชาญด้าน Big Data/Data Minning
Robotics03.jpg

2.ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามประเภทการนำไปใช้ (Application) จำนวน 42 คน แบ่งเป็น 7 ประเภทการนำใช้ ดังนี้ กายภาพบำบัด (Rehabilitation) Mobile Robot การวัดและทดสอบ หุ่นยนต์บริการ ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ภาพถ่าย/ภาพเคลื่อนไหว และ Smart Farm

Robotics04.jpg


3.ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามภูมิภาคจำนวน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

Robotics05.jpg

4.ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัดแบ่งเป็น 24 สถาบันการศึกษา และ 4 สถาบันวิจัย ดังนี้

 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Robotics06.jpg

หมายเหตุ ท่านสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสำหรับการปรับปรุงเนื้อหาในครั้งต่อไปได้ที่ http://opn.to/a/3RuCY

Robotics07.png

Comments

No comments for this post yet.