English  english

กลไกส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร (R&D Talent Development Program for Food Industry)

Posted on July 16, 2018, 10:33 a.m.

ที่มาของกลไก: จากตัวเลขการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาในปี 2558 ซึ่งสำรวจโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พบว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นกลุ่มที่มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี ดังนั้นการเตรียมบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการเติบโตด้านการวิจัยและพัฒนาของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ในปัจจุบันนักวิจัยภายในบริษัทอาหารส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม และยังขาดความรู้เชิงวิชาการในอุตสาหกรรมที่ตนเกี่ยวข้อง เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารแต่ละชนิดต้องการองค์ความรู้ที่เฉพาะด้าน นอกจากนี้บริษัทยังขาดเครื่องมือการวิจัยที่เฉพาะและทันสมัย รวมถึงบุคลากรยังขาดความชำนาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าวในการทำวิจัย ทำให้เมื่อมีปัญหาภายในบริษัทที่ต้องการแก้ไขด้วยงานวิจัยหรือการพัฒนาสินค้าใหม่ บริษัทจึงอาศัยการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่งมักเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐให้ทำวิจัยให้แก่บริษัทเป็นกรณีไป ทำให้บุคลากรวิจัยของบริษัทไม่ได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเท่าที่ควร

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในภาคเอกชนที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินการวิจัยได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มของนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ที่ยังขาดทักษะในการวิจัยในอุตสาหกรรมจริง ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.) จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร (R&D Talent Development Program for Food Industry) ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการนำร่องรูปแบบการบริหารหน่วยงานพัฒนานักวิจัยในภาคเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นและเกิดความยั่งยืนต่อไป

RDC01.PNG

RDC02.PNG

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ:

รูปแบบของศูนย์พัฒนาบุคลากรวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ที่สามารถพัฒนาบุคลากรวิจัยผ่านรูปแบบการพัฒนาแบบใหม่เพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงานวิจัยพัฒนาให้ภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการยกระดับการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารได้ โดยในปีแรกมีเป้าหมายที่จะนำร่องการพัฒนาบุคลากรวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 10 คน

ผลลัพธ์ที่ได้จริงของกลไก:

- ต้นแบบศูนย์พัฒนาบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

- จำนวนบริษัทที่ให้ความสนใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 60 แห่ง โดยมีเป้าหมายจำนวนโครงการที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 10 โครงการ

ขั้นต่อไปของกลไก:

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางเพื่อเพิ่มจำนวนของนักวิจัยที่ปรึกษาให้สามารถรองรับกับความต้องการการพัฒนาบุคลากรของภาคเอกชนได้

Comments

No comments for this post yet.