English  english

โครงการบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility (Next Gen Innovator)

Posted on July 16, 2018, 10:01 a.m.

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ใน 3 คลัสเตอร์ นำร่องสำคัญ ได้แก่ คลัสเตอร์อาหาร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตร และคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการเน้นการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หลักสูตร “NEXT GEN INNOVATOR : UIL Technology Management for Talent Mobility ” มีระยะเวลาในการฝึกอบรมประมาณ 3 เดือน โดยโครงการนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ

หลักสูตรอบรม NEXT GEN INNOVATOR

ประกอบด้วยกิจกรรม ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น Creative and innovative Thinking, Value Chain Analysis and Innovation Trends, Product Analysis and Feasibility Study เน้นการแชร์ประสบการณ์ของสถานประกอบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ การศึกษาดูงานในหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม การฝึกพัฒนาและนำเสนอโครงการ รวมถึงกิจกรรมเสริมความรู้อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการจับคู่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยให้กับโจทย์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาขึ้นผ่านกลไกของโครงการ Talent Mobility

ภาพกิจกรรม NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 1 และ 2

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

ผลลัพธ์ของกลไก

ปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรม NEXT GEN INNOVATOR ทั้งหมด 2 รุ่น โดยได้ผลักดันให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการและมีการจับคู่โจทย์ของภาคเอกชนกับนักวิจัย โดยมีจำนวนโจทย์วิจัยที่พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดการพัฒนาและเสนอโจทย์วิจัยดังนี้

  • NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 1

มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 40 ท่านจาก 37 บริษัท โดยมีมีผู้ประกอบการเสนอโจทย์วิจัยและพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น 112 โจทย์ และมีการดำเนินการจับคู่โจทย์จากผู้เข้าร่วมอบรมกับนักวิจัยไปแล้ว 24 โจทย์

01.PNG

  • NEXT GEN INNOVATOR รุ่นที่ 2

มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 32 ท่าน จาก 25 บริษัท โดยมีมีผู้ประกอบการเสนอโจทย์จำนวนทั้งสิ้น 60 โจทย์

และมีการดำเนินการจับคู่โจทย์จากผู้เข้าร่วมอบรมกับนักวิจัยไปแล้ว 26 โจทย์

02.PNG

Comments

No comments for this post yet.