English  english

แนวทางการพัฒนาความร่วมมือดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมตามสาขายุทธศาสตร์ภูมิภาคความร่วมมือโครงการ Talent Mobility (Focused Clusters of Talent Mobility)

Posted on July 16, 2018, 10:24 a.m.

จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ทางศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในภาคการผลิตและบริการ

รูปแบบของแนวทางพัฒนาความร่วมมือดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมตามสาขายุทธศาสตร์ภูมิภาคความร่วมมือโครงการ Talent Mobility

ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมตามสาขายุทธศาสตร์ภูมิภาคความร่วมมือโครงการ Talent Mobility ทั้งสิ้น 4 สาขายุทธศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการแพทย์และเครื่องสำอาง

วัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาความร่วมมือดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมตามสาขายุทธศาสตร์ภูมิภาคความร่วมมือโครงการ Talent Mobility

เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบการและนักวิจัย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการต่างๆ มาวิเคราะห์โจทย์และปัญหาในภาพรวมแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และส่งเสริมกิจกรรมการจับคู่ระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร วทน. ของภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม

กรอบแนวทางพัฒนาความร่วมมือดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมตามสาขายุทธศาสตร์ภูมิภาคของภาคเหนือ

เพื่อปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคตได้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1.การนำเสนอโจทย์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย โดยผู้ประกอบการนำเสนอโจทย์และปัญหาที่ต้องการคำปรึกษา และนักวิจัยนำเสนอความเชี่ยวชาญของตนเองให้แก่ผู้ประกอบการทราบ

2.ขั้นตอนการคัดเลือกโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ

เพื่อทำการวิเคราะห์โจทย์และปัญหาของผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางการแก้โจทย์และปัญหาเบื้องต้นระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย

3.ขั้นตอน Pre-Matching และ Matching

หลังจากที่ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือ ได้ดำเนินการสรรหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ นักวิจัยจะเข้าวินิจฉัยปัญหาและสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการก่อนเข้าร่วมโครงการ รวมถึงมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานประกอบการ นักวิจัย และผู้ประสานงานศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility และจับคู่การทำงานเพื่อแก้ไขโจทย์และปัญหาของสถานประกอบการ

ผลจากการดำเนินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 177 ราย

- นักวิจัย 101 ราย

- ผู้ประกอบการ 76 ราย

โจทย์และปัญหาของสถานประกอบการ 44 โจทย์

- การวิจัยและพัฒนา 32 โจทย์

- การพัฒนากระบวนการผลิต 4 โจทย์

- การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม 7 โจทย์

- การตลาด 1 โจทย์

โจทย์ที่ได้รับการ Pre-Matching และ Matching 20 โจทย์

- Pre-Matching 12 โจทย์

- Matching 8 โจทย์

ภาพกิจกรรม Clustering and Pre-Matching: กิจกรรมการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกัน

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

Comments

No comments for this post yet.