English  english

กลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

Posted on July 16, 2018, 10:14 a.m.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เริ่มนำร่องขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)” เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าสถานประกอบการที่บุคลากร วทน. เข้าไปปฏิบัติในรูปแบบโครงการนำร่องส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการทำกิจกรรมวิจัยและพัฒนา และมีการแสดงเจตจำนงต้องการบุคลากร วทน. เข้าไปปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเป็นจำนวนมาก กลับมีจำนวนโครงการนำร่องที่บุคลากร วทน. เข้าไปปฏิบัติงานจำนวนน้อย

ดังนั้นทาง สวทน. จึงมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดทำกลไกการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานประกอบการขนาดใหญ่และบริษัทที่มีความพร้อมในการทำกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ 1) การเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkages) และ 2) การสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

รูปแบบของกลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CRDC-FC) ได้สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีประสบการณ์และนักวิจัยใหม่ และมีการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาระดับต่างๆ โดยอาศัยผู้จัดการแผนงานวิจัย (Project manager) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ถ่ายทอดประสบการณ์ในการร่วมงานกับภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ดูแลและสร้างกรอบงานร่วมกับเอกชน สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายอาจารย์รุ่นใหม่ และนักศึกษาระดับต่างๆ มาทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน ซึ่งในแต่ละแผนงานต้องมีเป้าหมายในแต่ละโครงการย่อยอย่างชัดเจน โดยจะนิยามการทำงานแต่ละโครงการเป็นแผนงานวิจัย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมแผนงานวิจัยประกอบด้วยบุคลากร 3 ส่วน คือ

  1. ผู้จัดการแผนงานวิจัย (Project Manager) เป็นผู้ดูแลและสร้างกรอบงานร่วมกับเอกชน
  2. เครือข่ายอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่ชำนาญการร่วมงานกับภาคเอกชน
  3. นักศึกษาระดับต่างๆ มาทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน

คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เข้าร่วมกลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

  • เป็นบริษัทที่มีธุรกิจขนาดกลาง – ใหญ่
  • เป็นบริษัทที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรม
  • เป็นบริษัทที่มีความพร้อมด้านการวิจัยและพัฒนา

ผลลัพธ์ของกลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

CRDC Results.PNG

ขั้นต่อไปของกลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

  • นำร่องกลไกการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงไปที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  • จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 บริษัท
  • จำนวนบุคลากร วทน. จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน

Comments

No comments for this post yet.