English  english

กลไกการสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดการจับคู่เชื่อมโยง

Posted on July 16, 2018, 10:53 a.m.

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ให้กับนักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การจับคู่และเกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร วทน. ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ทางโครงการ Talent Mobility จึงมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิจัยจากภาครัฐ ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้

1.การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการโดย สวทน.

1.1 กิจกรรม Talent Mobility Fair 2015 - 2016

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility และเป็นการเปิดโอกาสให้พบปะพูดคุยระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐกับภาคเอกชน โดยกิจกรรม Talent Mobility Fair ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการเสวนาในหัวข้อต่างๆ เช่น “Talent Mobility ช่วยภาคเอกชนได้อย่างไร”, “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินงานภาครัฐร่วมกับเอกชน” เป็นต้น กิจกรรมการจับคู่ความร่วมมือ (Matching) มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 478 คน และ Talent Mobility Fair ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้อง Plenary Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ เช่น ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานร่วมดำเนินการ ศูนย์อำนวยความสะดวกและภาคเอกชน มีกิจกรรมการจับคู่ความร่วมมือ (Matching) กิจกรรม TM Tech Show และมีการเสวนาหัวข้อต่างๆเช่น Cross-Border Talent Mobility, แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 657 คน

ภาพงาน Talent Mobility Fair 2015

01.jpg

02.jpg

03.jpg

ภาพงาน Talent Mobility Fair 2016

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

นอกจากนี้ในปี 2560 ได้มีการจัดงาน Talent Mobility Fair ภายใต้แนวคิด “ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผนวกกับ สวทน. อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก “เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” โดยใช้ชื่องาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 613 คน ภายในงานมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเช่น ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานร่วมดำเนินการ ศูนย์อำนวยความสะดวกและภาคเอกชน มีกิจกรรมการจับคู่ความร่วมมือ (Matching) โดยมีการส่งโจทย์จากผู้ประกอบการเพื่อทำการจับคู่ความร่วมมือทั้งสิ้น 89 โจทย์

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

2.การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการโดย ศูนย์อำนวยความสะดวกและหน่วยงานร่วมดำเนินการ

2.1 กิจกรรม Talent Mobility Day

เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการจัดสัมมนาและจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมถึงระเบียบของมหาวิทยาลัยในการเคลื่อนย้ายบุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนแก่ คณาจารย์ บุคลากรด้าน วทน. และผู้ที่สนใจ โดยมีการนำเสนอรูปแบบและวิธีการดำเนินงานของโครงการ Talent Mobility รวมทั้งมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

2.2 กิจกรรม Road Show

เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เกิดการประชาสัมพันธ์ โดยมีรูปแบบการดำเนินงานในรูปของการจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ หรือชี้แจงการดำเนินงานให้กับบุคลากรวิจัยด้าน วทน. ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกพื้นที่ของศูนย์อำนวยความสะดวกหรือหน่วยงานร่วมดำเนินการ โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility เช่น งานสัมมนาของมหาวิทยาลัย การประชุมเชิงวิชาการ หรือการประชุมที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด เป็นต้น

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

05.png

06.jpg

Comments

No comments for this post yet.