English  english

ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility

Posted on July 25, 2018, 5:55 a.m.

สวทน. ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมบุคลการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปกฺบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ด้วยการทำความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีขอบเขตการดำเนินและบทบาทของศูนย์อำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและ สวทน. เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  • สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจและปรับปรุงกฎระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติงานในองค์กรภายนอกโดยมีคณะกรรมการในการกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม
  • ดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์อำนวยความสะดวก เพื่อดำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมโดยมีที่ตั้ง บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ที่เอื้อต่อบุคลากรในที่สนใจในการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลาการด้าน วทน. ในมหาวิทยลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอชน พร้อมทั้ง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร วทน. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้สำเร็จลุล่วง
  • สำรวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการของภาคเอกชน และบุคลการ วทน. ภายในต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวและทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศส่วนกลาง
  • ประสานงานและให้ข้อมูลสนับสนุนกับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยในเครือข่ายในภูมิภาคที่ศูนย์อำนวยความสะดวกนั้นรับผิดชอบ

รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกใน 21 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมดำเนิน 2 หน่วยงาน

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยนครพนม

Comments

No comments for this post yet.