เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

โครงการ Talent Mobility โดย สวทน. ได้จัดทำเอกสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการร่วมมือวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ระหว่างอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ กับสถานประกอบการของไทย

  1. คู่มือศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการ Talent Mobility
  2. Talent Mobility Progress Report 2017