Recent Posts

หลักเกณฑ์และการสนับสนุน

Posted on July 17, 2018, 5:15 a.m.

การเข้าร่วมโครงการ

การเข้าร่วมโครงการ นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถติดต่อศูนย์อำนวยความสะดวกและ หน่วยงานร่วมดำเนินการ Talent Mobility เพื่อประสานการจับคู่ความร่วมมือและนำไปสู่ข้อเสนอโครงการ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแหล่งทุนสนับสนุนและการเขียนข้อเสนอโครงการตามขั้นตอนต่อไปนี้

Process.PNG

เงื่อนไขการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ...

Read more

กลไกการสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดการจับคู่เชื่อมโยง

Posted on July 16, 2018, 10:53 a.m.

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ให้กับนักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การจับค ...

Read more

ระบบการเชื่อมโยงนักวิจัยเพื่อสนับสนุนการลงทุน (BOI)

Posted on July 16, 2018, 10:49 a.m.

จากการขับเคลื่อนโครงการ Talent Mobility ในช่วงเริ่มต้นซึ่งได้มีการสร้างความตระหนักถึงการเชื่อมโยงบุคลากรวิจัยกับสถานประกอบการมากขึ้น ภาครัฐจึงได้ขยายแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกันมากขึ้น สำนักงานส่งเสริมการลงทุนจึงได้มีการผลักดันให้กิจกรรมของ Talent Mobility เป็นส่วนหนึ่งของการส ...

Read more

กลไกการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน

Posted on July 16, 2018, 10:44 a.m.

เมื่อพิจารณาการกระจุกตัวของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศพบว่าบุคลากร วทน. ส่วนใหญ่อยู่ในภาครัฐ ดังแสดงตามตารางด้านล่าง

Sc01.PNG

ซึ่งจากส่วนหนึ่งของเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ต้องการให้สัดส่วนร้อยละบุคลากรด้านการวิจัยและพ ...

Read more