ศูนย์อำนวยความสะดวกภาคกลาง


อาคาร Knowledge Exchange (KX) ชั้น 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

อีเมล: talent@kmutt.ac.th
โทรศัพท์: 02-4709296

ศูนย์อำนวยความสะดวกภาคเหนือ


(1) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อีเมล์: tm.north@workgroup.in.th
เบอร์โทร: 053-942088 ต่อ 310
โทรสาร: 053-942088 ต่อ 413
 
(2) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อีเมล: tm.north@workgroup.in.th
โทรศัพท์: 053-920299 ต่อ 403-404
โทรสาร: 053-941810

ศูนย์อำนวยความสะดวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สำนักงานของศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

อีเมล: tm.ch.northeast@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร: 043-202697

ศูนย์อำนวยความสะดวกภาคใต้


อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อีเมล: tm.ch.southern@gmail.com
โทรศัพท์: 074 – 289333
โทรสาร: 074 – 289339

ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility อื่นๆ


ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก Talent Mobility มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล: pptctpu@ku.ac.th
โทรศัพท์:02-9428925 (สายตรง), 02-9428812 ต่อ 501, 502
เว็บไซต์: http:kuservice.ku.ac.th