เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคกลาง

ภาคกลาง 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหน่วยงาน: ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) ชั้น 12 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่างเขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600โทรศัพท์: 0-2470-9920 ถึง 1  อีเมล: talent@kmutt.ac.thผู้ประสานงาน1.นางสาวขวัญเรือน จันทวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 083-7415843อีเมล khuanruan.jan@kmutt.ac.th2.นางสาวอัญนาฏ รัตนสถิตกุล เบอร์โทรศัพท์ 097-0314559อีเมล aunyanat.rat@kmutt.ac.th 2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยงาน: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตั้ง: 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 561-564 อีเมล icochulaunisearch@gmail.comเว็บไซต์www.ico.unisearch.chula.ac.thผู้ประสานงาน1. นางสาวกิติยา จุมปา เบอร์โทรศัพท์ 02-218 2880 ต่อ 564อีเมล kitiya.j@chula.ac.th2. นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 08-9678-5167อีเมล sjuthams@gmail.com