Augmented Reality

03โครงการสื่อการนำเสนอ 3 มิติโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) สำหรับอุตสาหกรรมของตกแต่งบ้านเป็นการจัดทำระบบการนำเสนอสินค้าในรูปแบบ 3 มิติ คือ การแสดงผลในรูปแบบ AR เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลให้กับลูกค้า ซึ่งได้ออกแบบระบบให้จำลองตัวผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในร้านออกมาในรูปแบบเสมือนจริง โดยผ่าน Application ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายและจะจัดทำลงบนระบบ ปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อง่ายต่อการพกพา และเคลื่อนย้าย
นักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ
1. อาจารย์ ดร.ภราดร  สุรีย์พงษ์            หัวหน้าโครงการ
2. อาจารย์ภคินี  อริยะ                นักวิจัยร่วมโครงการ
3. นายสืบพงษ์  เฉินบำรุง                นักวิจัยร่วมโครงการ
4. นายมงคล  รัตนคำ                นักศึกษาร่วมโครงการ
5. นายณัฐพล  คำฟู                นักศึกษาร่วมโครงการ
6. นายบดินทร์  วงศ์สวัสดิ์            นักศึกษาร่วมโครงการ
7. นายพรเทวา  ปัญญาเพื่อน            นักศึกษาร่วมโครงการ
8. นายกิตติ  ภูริทัต                นักศึกษาร่วมโครงการ