โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคม

03

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคม คือ ระบบการจัดการความรู้ และโปรแกรมสำหรับการเข้าถึงระบบการจัดการความรู้ออนไลน์ เป็นระบบที่ผู้สอนจะเข้าไปจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับผู้เรียน พร้อมกับการตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน และเป็นเครื่องมือของผู้เรียนในการที่จะเข้าถึงความรู้โดยที่ไม่ต้องผูกติดกับห้องเรียน และเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย ไม่เฉพาะกับสื่อหนังสือเพียงอย่างเดียว เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเกมส์ เป็นต้น ระบบนี้จะเป็นการเพิ่มความสามารถของระบบจัดการห้องเรียน (Classroom Management System) เช่น Moodle ที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยจะนำแนวคิดของเครือข่ายสังคมมาผนวก เช่น การทำระบบ Recommendation System เพื่อแนะนำบทเรียนที่น่าสนใจ ให้แก่ผู้เรียน โดยอาศัยข้อมูลของตัวผู้เรียนเอง และเพื่อนๆ ของผู้เรียน หรือระบบการแบ่งปันและจัดลำดับความรู้แบบมีส่วนร่วม (Collective Knowledge Sharing and Ranking) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งในแง่ของการผลิตความรู้ การแบ่งปันความรู้ และ การจัดความสำคัญของความรู้ต่างๆ
นักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ
1. รศ. ดร.จักรพงศ์  นาทวิทชัย        หัวหน้าโครงการ
2. อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  สมจิต        นักวิจัยร่วมโครงการ
3. อาจารย์ ดร.พฤษภ์  บุญมา        นักวิจัยร่วมโครงการ
4. นางสาวสุมาลี  สง่าเมือง        นักศึกษาร่วมโครงการ
5. นายเมธี  เรือนเป็ง            นักศึกษาร่วมโครงการ
6. นายธัชพัฒน์  เกษรศรี            นักศึกษาร่วมโครงการ