โครงการระบบจัดการฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน

03

 

โครงการวิจัยระบบจัดการฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลพื้นฐานของฟาร์มไก่ไข่ทั่วไป ระบบนี้เป็นระบบจัดการแบบออนไลน์ (Online) สามารถเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันในระบบได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไข ค้นหาข้อมูลในระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเรียกดูรายงานแบบต่างๆได้ เพื่อใช้วิเคราะห์การสร้างกำไรให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นระบบนี้จึงพัฒนาให้รองรับการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile) เช่น มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) โดยรองรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการสูญหายของข้อมูลและสามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้
นักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ
1. อาจารย์ภานุวัฒน์  เมฆะ            หัวหน้าโครงการ
2. อาจารย์อรรถวิท  ชังคมานนท์            นักวิจัยร่วมโครงการ
3. อาจารย์กิตติกร  หาญตระกูล            นักวิจัยร่วมโครงการ
4. นายณรงค์ชัย  ใจคำ                นักศึกษาร่วมโครงการ
5. นางสาวศิริรัตน์  สุภากุล            นักศึกษาร่วมโครงการ
6. นางสาวอภิญญา  ธาตุอินจันทร์            นักศึกษาร่วมโครงการ