ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

(วันที่ 23 สิงหาคม 62)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พร้อมจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เพื่อประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการและจัดสรรงบประมาณต่อไป Download ประกาศ ได้ที่ ลิงค์นี้

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

(วันที่ 26 สิงหาคม 62)ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 Download ประกาศ ได้ที่ ลิงค์นี้