Talent Mobility
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ในประเทศได้ไปทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ที่มาของ
โครงการ
image-02
ผลกระทบ จากการที่ค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น และการแข่งขันของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มมากขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องปรับตัวจากเดิมที่แข่งขันกันด้วยราคา เปลี่ยนเป็นการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นจำนวนมาก แต่จากรายงานการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคเอกชน ปี 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พบว่าบุคลากร วทน. กว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
ของบุคลากร
วทน.
มหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐ
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยในภาคเอกชนอย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเป็นการส่งเสริมเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (university-industry linkages) อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการดำเนินการ “โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน” หรือ “Talent Mobility” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร วทน. ของภาครัฐเข้าไปช่วยปฏิบัติงาน และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. ได้จัดให้มีศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility หรือ Talent Mobility (TM) Clearing House ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม 4 แห่ง ทำหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ บุคลากร และหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการบุคลากร วทน. ของสถานประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐเพื่อใช้สืบค้นและจับคู่ (Talent Mobility Database) และจัดกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงาน
ร่วมดำเนิน
การ

Singer slider logo

หลักเกณฑ์
การเข้าร่วม
โครงการ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงานต้นสังกัด
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ที่มีภารกิจ / หน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีนักวิจัยและ / หรืองานวิจัยภายในหน่วยงาน

 

นักวิจัย
มีความรู้ ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มวิจัย และอาจนำนักศึกษามาร่วมปฏิบัติงานในโครงการได้

 

สถานประกอบการ
เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย

 

ประเภทของกิจกรรม
กิจกรรมของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ จะต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
  • การวิจัยและพัฒนา
  • การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม
  • การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน
  • การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ระยะเวลาการไปปฏิบัติการ
ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการของบุคลากร วทน. จะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบุคลากร วทน. หน่วยงานต้นสังกัด และสถานประกอบการ ทั้งนี้ต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ และต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสถานที่ที่สถานประกอบการใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี หรือตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด
ขั้นตอนการ
เข้าร่วม
โครงการ
image-06
 
1 นักวิจัย/สถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility จากนั้นสถานประกอบการนำเสนอโครงการที่ต้องการนักวิจัยไปยังศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility (TM Clearing House)
 
2 TM Clearing House จะจับคู่ความต้องการของสถานประกอบการกับนักวิจัยจากฐานข้อมูล Talent Mobility และติดต่อไปหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อหานักวิจัย
 
3 หลังจากนักวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัดตอบรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นักวิจัยและสถานประกอบการจะทำข้อเสนอโครงการร่วมกัน หากสถานประกอบการที่นักวิจัยจะเข้าไปปฏิบัติงานเป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)* จะสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้โดยยื่นผ่านทาง TM Clearing House โดยโครงการ Talent Mobility จะสนับสนุนงบประมาณแทนสถานประกอบการเพื่อชดเชยแก่หน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งนักวิจัยไปปฏิบัติงาน **
รูปแบบการสนับสนุน
image-05
 
4 จากนั้น TM Clearing House จะประสานไปยังนักวิจัย หน่วยงานต้นสังกัด และสถานประกอบการให้มีการทำสัญญาตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด
 
5 นักวิจัยเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการ และหน่วยงานต้นสังกัดจะร่วมกันติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิจัย
 
* สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ตามคำจำกัดความของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 และมีคนสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
 
** เพื่อเป็นการนำร่องเฉพาะรายปีงบประมาณ สวทน. จะสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนตามที่ สวทน. ได้รับอนุมัติ