ภาคกลาง


1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงาน: ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) ชั้น 12 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์: 0-2470-9920 ถึง 1  อีเมล: talent@kmutt.ac.th
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวขวัญเรือน จันทวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 083-7415843
อีเมล khuanruan.jan@kmutt.ac.th
2.นางสาวอัญนาฏ รัตนสถิตกุล เบอร์โทรศัพท์ 097-0314559
อีเมล aunyanat.rat@kmutt.ac.th2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง: 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 561-564 อีเมล icochulaunisearch@gmail.com
เว็บไซต์www.ico.unisearch.chula.ac.th
ผู้ประสานงาน
1. นางสาวกิติยา จุมปา เบอร์โทรศัพท์ 02-218 2880 ต่อ 564
อีเมล kitiya.j@chula.ac.th
2. นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 08-9678-5167
อีเมล sjuthams@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *