เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกความเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักออกแบบโดย สวทน. และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้ร่วมจัดทำ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้านการวิจัยควบคู่กับการออกแบบ” ซึ่งมีการนำร่องรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ ผู้ประกอบการ และนักออกแบบเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเกิดกิจกรรมวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ร่วมถึงประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจากการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต

กิจกรรมในโครงการนำร่องมีดังนี้

1.นิทรรศการงานวิจัยกึ่งสำเร็จรูป
เป็นการนำเสนอข้อมูลผลงานวิจัย จำนวน 50 ผลงานมานำเสนอในนิทรรศการและทำการปรับรูปแบบให้เข้าใจง่าย ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นประโยชน์ของงานวิจัย อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป ด้วยกลไลการจับคู่เชื่อมโยงที่ดำเนินการโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ภาพนิทรรศการ

2.กิจกรรมเสวนาเพื่อการจับคู่
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านต่างๆและเกิดการแลกเปลี่ยนความต้องการระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการและนักออกแบบ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต่อไป
ภาพกิจกรรม


3.กิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้คำปรึกษารายบริษัท เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถปรึกษานักวิจัยในประเด็นเชิงลึก โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าและรับคำปรึกษาตามวันและเวลาที่กำหนด
ภาพกิจกรรม


4.กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
เมื่อผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักวิจัย ได้มีความชัดเจนในการร่วมกันพัฒนาโครงการแล้ว กิจกรรมเยี่ยมโรงงานจะเป็นการเข้าศึกษาปัญหาในสถานที่จริง เพื่อเปิดมุมมองอื่นๆที่เกี่ยวข้องและหาข้อมูลประกอบการพัฒนาโครงการต่อไป
ภาพกิจกรรม


5.กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบ
เป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาต้นแบบร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัยและนักออกแบบ ที่สถานประกอบการ โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ สำรวจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะเป็นออกเป็น 6 ครั้ง  โดยมีลำดับตามแนวคิดดังนี้
1. At First Sight
2. Brainstorm & Research
3. ทำความเข้าใจวัสดุและทำการทดลอง
4. Sketch & Prototype
5. นำเสนอแนวทางการออกแบบขั้นสุดท้าย
6. นำเสนอผลงานสำเร็จ
ภาพกิจกรรม
Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *