รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อให้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) และส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkages) อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร

โครงการ Talent Mobility เริ่มมีการนำร่องการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากนั้นในปี พ.ศ. 2557 สวทน. มีการสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ขึ้น 4 แห่ง ตามภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ร่วมดำเนินการได้เริ่มมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินโครงการฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีมติคณะรัฐมนตรี ออกมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ และ สวทน. ได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากขึ้น และมีการบูรณาการการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม ในปัจจุบันจึงมีการขยายความร่วมมือมาแล้วถึง 21 มหาวิทยาลัย

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ประเภทของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุดคืออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร คิดเป็นร้อยละ 37 ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ โครงการ Talent Mobility จึงมีฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่มีทักษะและความพร้อมในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด ตลอดจนช่วยพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่สถานประกอบการได้  เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility และ ผู้ที่เคยทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือและห้องปฏิบัติการผ่านนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญอีกทางหนึ่ง

จำนวนผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 132 คน แบ่งได้ดังนี้

1. ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 54 คน
แบ่งเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้ นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร พืช ผักและผลไม้ และอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและอาหารฟังก์ชัน

2. ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญจำนวน 102 คน
แบ่งเป็น 10 สาขาความเชี่ยวชาญ ดังนี้ กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการความปลอดภัยในอาหาร กระบวนการผลิตอาหาร เครื่องจักรอาหาร การตรวจวิเคราะห์ ระบบมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามภูมิภาคจำนวน 4 ภูมิภาค ดังนี้
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

4. ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัดแบ่งเป็น
29 สถาบันการศึกษา 2 หน่วยงานภาครัฐ และ 1 ภาคเอกชน ดังนี้

หมายเหตุ ท่านสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสำหรับการปรับปรุงเนื้อหาในครั้งต่อไปได้ที่ http://opn.to/a/3RuCY

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *