รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยการเคลื่อนย้ายอาจารย์และนักวิจัยซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปร่วมดำเนินงานด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกับภาคเอกชน พร้อมกันกับการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันยังเป็นนิสิตนักศึกษา ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) และส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Iinkages) อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เพื่อรองรับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โครงการ Talent Mobility ได้มีการสร้างระบบ Clearing House ขึ้นมาอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงบุคลากรของภาครัฐให้ไปช่วยภาคเอกชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน สวทน. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า 21 แห่ง และมีหน่วยงานร่วมดำเนินการอีกกว่า 7 แห่ง จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีบุคลากรวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐที่เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น 1,237 คน ไปยังสถานประกอบการ จำนวน 376 แห่ง แบ่งเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัย 1,114 คน (นักวิจัย 543 คน นักศึกษาปริญญาเอก 74 คน นักศึกษาปริญญาโท 136 คน นักศึกษาปริญญาตรี 361 คน) บุคลากรจากหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123 คน

โดยเป็นกิจกรรมการวิจัยและพัฒนามากถึงร้อยละ 61 ของโครงการทั้งหมด และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าความต้องการทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา (Technology Acquisition) ของภาคเอกชนในกลุ่ม 5 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) และกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)

ด้วยเหตุนี้ โครงการ Talent Mobility จึงมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่มีทักษะและความพร้อม รวมถึงมีประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility และผู้ที่เคยทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงการวิจัยพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

จำนวนผู้เชี่ยวชาญสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ แบ่งตาม ความเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ภูมิภาค และการนำไปใช้งาน ได้ดังนี้


1. ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามความเชี่ยวชาญจำนวน 106 คน แบ่งเป็น 7 ความเชี่ยวชาญ ดังนี้

2.ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามประเภทการนำไปใช้ (Application)
จำนวน 42 คน แบ่งเป็น 7 ประเภทการนำใช้ ดังนี้ กายภาพบำบัด (Rehabilitation) Mobile Robot การวัดและทดสอบ หุ่นยนต์บริการ ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ภาพถ่าย/ภาพเคลื่อนไหว และ Smart Farm

3. ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามภูมิภาคจำนวน 4 ภูมิภาค ดังนี้
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

4. ผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด
แบ่งเป็น 24 สถาบันการศึกษา และ 4 สถาบันวิจัย ดังนี้

หมายเหตุ ท่านสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสำหรับการปรับปรุงเนื้อหาในครั้งต่อไปได้ที่ http://opn.to/a/3RuCY

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *