ระบบการเชื่อมโยงนักวิจัยเพื่อสนับสนุนการลงทุน (BOI)

จากการขับเคลื่อนโครงการ Talent Mobility ในช่วงเริ่มต้นซึ่งได้มีการสร้างความตระหนักถึงการเชื่อมโยงบุคลากรวิจัยกับสถานประกอบการมากขึ้น ภาครัฐจึงได้ขยายแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกันมากขึ้น สำนักงานส่งเสริมการลงทุนจึงได้มีการผลักดันให้กิจกรรมของ Talent Mobility เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ภาคการลงทุน โดยได้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 (ฉบับที่ 2) เรื่องการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีสูง และยกระดับอุตสาหกรรมและบริการของไทย รวมถึงช่วยผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาคเอกชนมาสู่บุคลากรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนคือ สถานประกอบการสามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการ Talent Mobility ตามประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2558 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และนำไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่ และเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุน คือ สถานประกอบการสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี และลดหย่อน 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี รวมถึงการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tax) โดยกำหนดเงื่อนไขบังคับสำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ไว้ดังนี้

ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานอกจากนี้ ได้มีการบรรจุเรื่องความร่วมมือ Talent Mobility ให้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ/สถาบันวิจัย/Center of Excellence ที่อยู่ในคลัสเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี เช่น ความร่วมมือในโครงการทวิภาคี/สหกิจศึกษา/STI Working-integrated Learning (STI WiL)/Talent Mobility หรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน”

และในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการวางนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรคุณภาพสูงรองรับ ภาครัฐจึงควรกำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยมากขึ้นด้วย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกให้บริษัททั้งไทยและต่างประเทศในไทยสามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ทางศูนย์ STC จะให้บริการแนะนำและรับรองบุคลากรทักษะสูง ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง โดยจะเป็นตัวกลางในการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจะได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ไว้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ สวทน. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการดำเนินการประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้เชี่ยวชาญกับศูนย์อำนวยความสะดวกและหน่วยงานร่วมดำเนินการ Talent Mobillity ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศให้กับศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC) ตามความต้องการของภาคเอกชน

อนึ่งสวทน. จะแนะนำและจัดสรรนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากฐานข้อมูลนักวิจัยของสมาชิกโครงการ Talent Mobility ตามที่ผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำร้องผ่านทางศูนย์ STC หลังจากที่ สวทน. ได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญให้แก่ศูนย์ STC เรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ STC จะเป็นผู้จัดส่งรายชื่อนักวิจัยเพื่อเสนอแก่สถานประกอบการและดำเนินการในขั้นต่อๆไป

ขั้นตอนการแนะนำผู้เชี่ยวชาญ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *