โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ริเริ่ม “โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)” ขึ้น ในปี พ.ศ.2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน จากการขับเคลื่อนนโยบาย Talent Mobility ได้มีการจัดทำนโยบายสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่

การเข้าร่วมโครงการ

                นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถติดต่อศูนย์อำนวยความสะดวกและหน่วยงานร่วมดำเนินการ Talent Mobility เพื่อประสานการจับคู่ความร่วมมือและนำไปสู่ข้อเสนอโครงการ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแหล่งทุนสนับสนุนและการเขียนข้อเสนอโครงการตามขั้นตอนต่อไปนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

โครงการ Talent Mobility ได้ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากภาครัฐและผู้ประกอบการ โดยมีทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ตามลักษณะโจทย์ของภาคเอกชนหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

การสนับสนุนภาคเอกชน

เกณฑ์การสนับสนุนโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนของ สวทน.

การบูรณาการการสนับสนุนโครงการร่วมกับทุนอื่นๆของทางรัฐบาล

โดย สวทน. ได้บูรณาการการดำเนินโครงการร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆเช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยในภาครัฐกับภาคเอกชนมากขึ้นและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น มีรายละเอียดการบูรณาการดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)